Technické řešení vsakování

www.hauraton.com

Technické řešení závisí na typu vsakovaných vod. Obecně je úkolem vsakovacího objektu zadržet vodu na dobu dostatečně dlouhou k jejímu vsáknutí. Objem přečištěných odpadních vod obvykle nedosahuje takových hodnot jako u vod srážkových a jejich vsakování je rovnoměrněji rozloženo. Technické řešení vsakování srážkových vod se naopak musí vyrovnat s velkými objemy vod z přívalových dešťů.


Množství vsakovaných vod představuje 130 l na osobu a den u vsakování přečištěné podzemní vody. U vod srážkových se například podle německé normy jedná o přívalový déšť o intenzitě 146,5 l na 1 ha za sekundu. Doba trvání přívalového deště se uvádí jako 15 minut. Na 1 m2 plochy, z níž bude voda odváděna, je tak třeba počítat s cca 13,2 l. Pro běžný rodinný dům se zastavěnou plochou cca 100 m2 se tak jedná o přibližně 1300 l vody, která se musí vsáknout.Technická norma řešící vsakování srážkových vod v ČR doposud neexistuje, je však již připravována. Předpokládané označení normy je ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod.Potřebný objem je obvykle zajišťován prostřednictvím pórovitého zásypu (štěrk) nebo prostřednictvím speciálních prefabrikovaných plastových bloků (vsakovací tunely a klece). Výhodou prefabrikátů je zejména větší retenční objem vzhledem k jejich celkovému objemu. Retenční objem štěrku dosahuje maximálně 30 %, zatímco u prefabrikovaných vsakovacích zařízení dosahuje retenční kapacita až 95 % objemu. Z uvedeného vyplývá, že klasické řešení pomocí štěrkového zásypu je výrazně prostorově 3 x náročnější. Je tak vhodné zejména pro lokality s menšími objemy zasakovaných vod nebo pro plošné vsakování. Prefabrikovaná zařízení jsou pak oproti tomu vhodnější do míst s nedostatkem prostoru nebo pro velké objemy zasakovaných vod, kde by byla cena zemních prácí a zásypu příliš vysoká.www.glynwed.cz

Zasakovací systémy dostupné v rámci České republiky:

GRAF system Hauraton


Ekodrain


Reahau


Graf


Unisort


Glynwed


Design downloaded from free website templates.